Umowa o dzieło - co powinna zawierać?

Umowa o dzieło nie podlega kodeksowi pracy, chociaż często można spotkać ją w ofertach pracy. Należy o tym pamiętać, decydując się na podjęcie współpracy z firmą oferującą zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło. Ten rodzaj umowy regulowany jest kodeksem cywilnym. Co za tym idzie, zastosowanie mają regulacje zgodne z paragrafami kodeksu cywilnego przewidzianego dla umowy o dzieło. Warto nadmienić również, że umowa ta nie wlicza się do okresu emerytalnego. Czyli wszystkie lata, jakie zostaną przepracowane na uod (umowa o dzieło), przepadają tak, jakby ich nie było.

Kiedy ma zastosowanie umowa rezultatu zwana umową o dzieło? Jak sama nazwa wskazuje, efekt pracy musi być konkretnym dziełem. Warto zwrócić uwagę, że czynność określona, jako wykonanie dzieła może być fizyczna, namacalna np. pomalowanie ścian, montaż schodów, namalowanie obrazu, lub może być czynnością niematerialną np. wykonanie logo, czy opracowanie planu dla firmy. Reguła jest jedna, efekt dzieła musi być możliwy do weryfikacji po jego wykonaniu.

Umowa o dzieło przykład — jakie elementy musi zawierać?
W takiej umowie muszą pojawić się strony; zamawiający dzieło oraz wykonujący dzieło. W tym miejscu należy nadmienić, iż umowę o dzieło mogą zawrzeć osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. W takim wypadku w umowie muszą zostać zawarte wszystkie dane personalne obu stron. Wiele również nie zmienia się w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. W tej sytuacji do wszystkich danych personalnych należy dołączyć (dopisać) NIP firmy.

Co oprócz danych musi znaleźć się w umowie?
Dokładny i możliwie jak najszerszy opis zleconego dzieła; zawierający wszystkie ustalenia ustne między stronami, a także zakres wykonywanej pracy osoby przyjmującej wykonanie dzieła.
Wynagrodzenie w uod.
To kolejny ważny element umowy, zabezpieczający interesy obu stron. W umowie o dzieło zapis o wynagrodzeniu może zostać określony przez dwie wartości; z góry ustalona stawka za wykonanie dzieła, tak zwany ryczałt lub spis prac i kosztów. Czym jest spis? Jest to lista wszystkich czynności niezbędnych do wykonania zleconego dzieła wraz z ich kosztami. Inaczej nazywamy to forma kosztorysowa.
Inne ustalenia w umowie.
Jest to element, który może się pojawić, ale nie musi. W tej części zawierane są z reguły indywidualne ustalenia każdej ze stron.
Punkt, bez którego umowa nie ma prawa bytu to dokładne określenie trwania umowy, czyli czas na wykonanie dzieła, a także podpisy każdej ze stron. Warto dodać zapis, że umowa została sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

To musisz wiedzieć o umowie o dzieło!
Podejmując się pracy na podstawie uod, trzeba brać pod uwagę fakt, iż nie podlega ona składkom na ubezpieczenie rentowe, chorobowe, zdrowotne, emerytalne, czy wypadkowe. Co za tym idzie, a zostało wspomniane na początku, lata przepracowane na umowie o dzieło nie liczą się do emerytury.
Nie mniej jednak trzeba wiedzieć, że chociaż umowa nie podlega składkom to jest opodatkowana. Jeżeli kwota dzieła brutto nie przekracza 200 złotych, zastosowanie ma wówczas podatek zryczałtowany, tj. 18% liczony bez kosztów uzyskania przychodu. Jeśli kwota ta jest wyższa lub w podliczeniu rocznym dochodów przekracza 85 528 zł, w takiej sytuacji zastosowanie ma podatek w wysokości 32%. W przypadku umowy o dzieło z przekazaniem praw autorskich koszty uzyskania przychodu wynoszą 50%, a dla tradycyjnych umów 20%.

Czy można odstąpić od umowy o dzieło?
Tak, funkcjonuje takie pojęcie, jak odstąpienie od umowy o dzieło. Należy jednak pamiętać, że żadna ze stron nie może takiej umowy wypowiedzieć. Tutaj prawo przychylne jest bardziej zlecającemu wykonanie dzieła niż samemu wykonawcy dzieła. Zamawiający wykonanie dzieła może odstąpić od umowy, jeśli dzieło jest wadliwe, wykonanie niezgodnie z zapisami w umowie. Dzieło zostało wykonane z opóźnieniem lub nie zostało rozpoczęte w terminie.
Natomiast wykonawca dzieła ma niewątpliwie jeden, duży przywilej. Zleconego dzieła nie musi wykonywać osobiście (chyba że ustalenia umowy mówią inaczej). Kiedy wykonawca może odstąpić od umowy? Wtedy i tylko wtedy, kiedy wykonanie dzieła zależne jest również od jego zlecającego, a ten zaniechał takiej czynności bądź utrudnia jego wykonanie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here