Jak obliczyć rentę?

Renta może mieć różną postać Może to być renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta z tytułu częściowej tylko niezdolności do pracy lub renta szkoleniowa. Każdy typ renty można obliczyć inaczej. Aby dowiedzieć się jaka będzie wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy to musimy zsumować następujące czynniki: dwadzieścia cztery procent kwoty bazowej, po 1,3 procenta podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych (z uwzględnieniem pełnych miesięcy), po 0,7 procenta podstawy wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych (z uwzględnieniem pełnych miesięcy), po 0,7 procenta podstawy wymiaru za każdy rok okresu, który brakuje do pełnych dwudziestu pięciu lat stażu ubezpieczenia (wszystkie okresy składkowe i nieskładkowe), liczonych od dnia, w którym złoży się wniosek o rentę, do dnia, w którym osiągnie się wiek sześćdziesięciu lat. Okres ten nazywa się stażem hipotecznym. Innym sposobem jak obliczyć rentę jest obliczanie wysokości renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Aby wyliczyć rentę w tym przytoczonym przypadku musimy zsumować wszystkie czynniki, których potrzebowaliśmy do ustalenia renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, a następnie obliczyć siedemdziesiąt pięć procent z tej sumy i wychodzi nam renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Innym kryterium może być też obliczenie wysokości renty szkoleniowej. Nie zależy ona od stażu ubezpieczenia i wynosi zawsze siedemdziesiąt pięć procent podstawy jej wymiaru. Renta szkoleniowa nie może być niższa niż najniższa wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Przytoczę tutaj przykład: Pani Magdalena w maju 2017 roku zgłosiła wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Miała ona 4-letni okres opieki nad dzieckiem (był to okres nieskładkowy) i 24-letni okres pracy (był to okres składkowy). Lekarz orzecznik stwierdził, że pani Magdalena jest częściowo niezdolna do pracy i z tego tytułu będziemy obliczać rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Pani Magdalena spełniała też pozostałe warunki wymagane do przyznania renty. Do ustalenia podstawy wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy pani Marzena wskazała wynagrodzenie z dziesięciu kolejnych lat kalendarzowych (były to lata 2000-2010), a obliczony wskaźnik wysokości podstawy wymiaru wynosi 168,30 procent. Do wyliczenia renty należało przyjąć kwotę bazową obowiązującą w dacie przyznawania renty, w wysokości 3256,13 złotych. Podstawa wymiary renty z tytułu niezdolności do pracy wyniosła więc 5480,07 złotych (168,30 zł x 3256,13 zł).Wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi: 24% x 3256,13 zł (kwota bazowa) = 781,47 zł, 24 lata składkowe x 1,3% x 5480,07 zł (podstawa wymiaru renty) = 1709,78 zł, 4 lata nieskładkowe x 0,7% x 5480,07 zł (podstawa wymiaru renty) = 153,44 zł. Suma tego wszystkiego daje nam 1863,22 zł. W związku z tym, że pani Magdalena jest uprawniona do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, przysługuje jej renta w wysokości 75% kwoty renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, a więc 1397,42 zł (1863,22 zł x 75 procent). Przy ustalaniu wysokości renty występują dwa ograniczenia Pierwsze z nich jest takie, że wskaźnik wysokości podstawy wymiaru renty nie może być wyższy niż 250 procent, a drugie ograniczenie jest takie, że wysokość renty nie może być wyższa niż obliczona podstawa wymiaru. Ważne jest też to, że ograniczenie wysokości renty do stu procent podstawy wymiary nie dotyczy świadczeń ustalonych w kwocie najniższej. Jeśli wyliczona podstawa wymiaru renty jest niższa od kwoty najniższej renty – to takie świadczenie zostanie ograniczone do wysokości minimalnej ( a nie stu procent podstawy wymiaru). Kwota bazowa ma istotny wpływ na wysokość renty, ponieważ jest ona dwukrotnie wykorzystywania przy obliczaniu świadczenia. Po pierwsze bierze się ją pod uwagę przy obliczaniu tak zwanej części socjalnej renty. Kwota bazowa jest ustalana corocznie i obowiązuje od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku kalendarzowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here